fbpx

All posts by admin

Δυσφήμηση μέσω social media

Η διατύπωση κρίσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστική

Πολλές φορές τα social media γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ χρηστών αυτών. Αντιπαράθεση όχι μόνο μέσα προσωπικών μηνυμάτων, αλλά και σχολίων εν είδει αναφορών και “αντεγκλήσεων” παρά πόδας κάποιας δημοσίευσης με την οποία χρήστες τυχαίνει να συμφωνούν ή διαφωνούν.

Αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων που περιέχουν ισχυρισμούς ή διαδόσεις για πράξεις ή παραλείψεις ενός προσώπου και εν μέσω του δημόσιου χαρακτήρα της ανάρτησης απευθύνονται σε απεριόριστο και απροσδιόριστο αριθμό προσώπων.

Υφίσταται δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε τέτοιες περιπτώσεις; Μπορεί το πρόσωπο που προσεβλήθη να προσφύγει δικαστικά κατά του χρήστη που προέβη στη διάδοση, ζητώντας την αποκατάσταση της αληθείας και τη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του ανακριβούς post?

Η απάντηση είναι καταφατική.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι “χώρος ελεύθερος δικαίου”, τουναντίον, ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται και κάποιες ανακρίβειες ή/ και προσβολές που περιέχονται σε ένα post μπορεί να φέρουν το χρήστη αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.

Μάλιστα, αυτό δεν αφορά μόνο τα παραδοσιακά social media (Facebook/ Twitter), αλλά ακόμη και αναρτήσεις σε άλλα μέσα π.χ. YouTube [βλ. χαρακτηριστικά Προσβολή προσωπικότητας μέσω Youtube (ΠΠρΑθ 643/2020)].

Κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 Ν. 1178/1981, ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, οι οποίες υπαίτια προξενήθηκαν με δημοσίευμα, που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια, συντρέχει στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή, αν αυτός είναι άγνωστος, στον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Κατά την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 § 13 Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ τ. Α΄ 159) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 37 § 2 Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ τ. Α΄ 181/24.12.2015), με έναρξη ισχύος από τη δημοσίευσή της την 24.12.2015 (ΦΕΚ τ. Α΄ 181/24.12.2015), ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή, που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου ή, όταν αυτός είναι άγνωστος, τον εκδότη ή το διευθυντή σύνταξής του, να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου, που του υποδεικνύει. Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις, που θεωρήθηκαν προσβλητικές, και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι, για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε προσβλητική.

Η αποκατάσταση θεωρείται ότι επήλθε αν ο ιδιοκτήτης του εντύπου, άλλως ο εκδότης ή ο διευθυντής σύνταξης αυτού, εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών ή, σε κάθε περίπτωση, στο αμέσως επόμενο τεύχος: α) ανακαλέσει ρητά την προσβολή με την παραπάνω δημοσίευση, που γίνεται στην ίδια ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σε ανάλογη θέση και φύλλο της αντίστοιχης ημέρας κυκλοφορίας της εφημερίδας, που είχε καταχωριστεί η αρχή του επιλήψιμου δημοσιεύματος, και σε έκταση και μέγεθος ανάλογο με το τελευταίο· και β) κοινοποιήσει στον αδικηθέντα το ως άνω δημοσίευμα αποκατάστασης. Η παρέλευση άπρακτου διαστήματος δέκα (10) ημερών ή η μη δημοσίευση στο αμέσως επόμενο τεύχος θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή εκδότη του εντύπου. Η παράλειψη της παραπάνω διαδικασίας έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης. Η αγωγή αποζημίωσης της παραγράφου 2 πρέπει να ασκηθεί εντός έξι (6) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή της ρητής αρνητικής απάντησης, εφόσον αυτή έχει δοθεί νωρίτερα, ή από την έκδοση του αμέσως επόμενου τεύχους.

Οι προαναφερόμενες διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και επί προσβολών της προσωπικότητας, οι οποίες συντελούνται στο διαδίκτυο (internet), μέσω ηλεκτρονικών ιστοσελίδων ή άλλων διαδικτυακών ιστοτόπων (όπως το «YouTube», που πραγματοποιεί διανομή οπτικοακουστικού υλικού – βίντεο, με τη μέθοδο «streaming»), που λειτουργούν ως διεθνές μέσο διακίνησης πληροφοριών, εν όψει του ότι για τις προσβολές αυτές δεν υπάρχει ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο και η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με την αναλογική εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας νομοθεσίας για τις προσβολές της προσωπικότητας μέσω του έντυπου (εφημερίδες, περιοδικά) ή του ηλεκτρονικού (τηλεόραση, ραδιόφωνο) τύπου, αφού και η διαδικτυακή πληροφόρηση δεν διαφέρει ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της από εκείνη, που παρέχεται από τον ηλεκτρονικό τύπο, ιδίως δε ως προς τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά της, που οδήγησαν το Νομοθέτη στην καθιέρωση ειδικής διαδικασίας για την εκδίκαση των διαφορών, που ανακύπτουν από τη λειτουργία τους, ήτοι την εμβέλεια δράσης τους, που μάλιστα στο διαδίκτυο είναι παγκόσμια, και συνακόλουθα του αριθμού των αποδεκτών όσων δια αυτού διαδίδονται, που μεγεθύνει την προβολή εκείνου, που θίγεται από τη διάδοση συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή εξυβριστικών ισχυρισμών (πρβλ. ΕφΑθ 3071/2014, ΕφΔωδ 220/2013, ΕφΔωδ 36/2011 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 680/2009 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΑθ 8962/2006, ΠΠΑ 1101/2018, ΠΠΑ 2718/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εάν λάβει χώρα η αποκατάσταση της προσβολής, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπάρξει αστική αξίωση κατά την παράγραφο 2.

Η υπόθεση εκδικάζεται με την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (614 ΚΠολΔ και 591 ΚΠολΔ).

Πηγή: lawspot

Πολίτες και αστυνομία: Επίκαιρος οδηγός για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις προς τις αστυνομικές αρχές

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ), σε συνεργασία με τον δικηγόρο και διδάκτορα Ποινικού Δικαίου κ. Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, συμπεριέλαβε σε έναν περιεκτικό, ευσύνοπτο και εμπεριστατωμένο οδηγό τα κρισιμότερα ερωτήματα που αφορούν στις σχέσεις πολιτών με τις αστυνομικές αρχές.

Ο οδηγός διατίθεται ελεύθερα και απευθύνεται προς κάθε πολίτη.

Τα ερωτήματα αυτά αφορούν στην διαδικασία που διενεργείται προ της σύλληψης, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά αυτής, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα βασικών αποριών κάθε πολίτη που θέλει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, απαντώνται δε άμεσα και κατανοητά, με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις.

Μερικά από τα 49 ερωτήματα που απαντώνται:

 • Επιτρέπεται να μπει η Αστυνομία στο σπίτι μου χωρίς ένταλμα;
 • Επιτρέπεται να φωτογραφίζω ή να βιντεοσκοπώ αστυνομικούς;
 • Πρέπει η Αστυνομία να με ενημερώσει για τα δικαιώματά μου κατά την στιγμή της σύλληψης;
 • Μπορεί η Αστυνομία να μου κατάσχει το κινητό μου τηλέφωνο;

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΚΕΦίΜ Αλέξανδρος Σκούρας στον πρόλογο της έκδοσης:

“Στο ΚΕΦίΜ πιστεύουμε στη φιλελεύθερη δημοκρατία. Και προϋπόθεση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι η σαφής οριοθέτηση του πεδίου και των κανόνων δράσης των φορέων της εξουσίας […] Ελπίζουμε η έκδοση αυτή να λειτουργήσει ως οδηγός άμεσης και έγκυρης αναφοράς για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που θέλει μια αυστηρά και δίκαια οριοθετημένη σχέση ανάμεσα στον πολίτη και τους φορείς της εξουσίας, χωρίς δημιουργικές ασάφειες και περιθώρια διακριτικής, δηλαδή αυθαίρετης, ευχέρειας”.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε κάποια από τα ερωτήματα:

Πρέπει να έχω πάντα μαζί μου την ταυτότητά μου;

Ναι.

Άρ. 74 παρ. 15 περ. θ΄ π.δ. 141/1991

Ο αστυνομικός σκοπός, ως προς την τήρηση της τάξης και ασφάλειας έχει τα ακόλουθα, κυρίως, καθήκοντα […]:

θ. Οδηγεί στο αστυνομικό κατάστημα για εξέταση άτομα τα οποία στερούνται στοιχείων αποδεικτικών της ταυτότητάς τους ή τα οποία, εξαιτίας του τόπου, του χρόνου, των περιστάσεων και της συμπεριφοράς τους δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης, εγκληματικής ενέργειας. Τα προσαγόμενα στο αστυνομικό κατάστημα άτομα δέον όπως μη παραμένουν σ› αυτό πέραν του χρόνου ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για το σκοπό για τον οποίο προσήχθησαν.

Μπορεί η Αστυνομία να με προσαγάγει, ακόμη και αν έχω μαζί μου ταυτότητα;

Ναι.

Άρ. 95 παρ. 1 π.δ. 141/1991

Σε περίπτωση διάπραξης οποιουδήποτε εγκλήματος, η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να επιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ, για την βεβαίωσή του, την συλλογή των αποδείξεων και πειστηρίων, την αναζήτηση και σύλληψη του δράστη και την παράδοσή του στην αρμόδια δικαστική αρχή. Προς τούτο δύναται η Αστυνομία να προσκαλεί ή προσάγει για εξέταση στα Αστυνομικά καταστήματα τα άτομα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, ότι ενέχονται στην διάπραξη του εγκλήματος.

Τι καλύπτει το άσυλο της κατοικίας;

Την κατοικία, άρα όχι π.χ. το αυτοκίνητο.

Άρ. 100 παρ. 3 π.δ. 141/1991

Ως κατοικία θεωρείται κάθε χώρος, στεγασμένος ή όχι, που δεν είναι ελεύθερα προσιτός σε οποιονδήποτε, στον οποίο διαμένει κάποιος, έστω και προσωρινά, ακόμη και αν δεν είναι νόμιμος κάτοχος. Έτσι, ως κατοικίες θεωρούνται ιδίως:

α. Η οικία στην οποία κατοικεί κάποιος, νόμιμα ή προσωρινά, με οποιαδήποτε ιδιότητα, είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής, είτε ως νομέας, αδιάφορα αν είναι ημεδαπός ή αλλοδαπός.

β. Ο συνεχόμενος προς την οικία περικλειόμενος χώρος (κήπος ή αυλή), εφόσον είναι επαρκώς περιστοιχισμένος ή περιφραγμένος.

γ. Το δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο ενοικεί κάποιος προσωρινά ή μόνιμα, ως ιδιοκτήτης, διευθυντής ή ένοικος.

δ. Το μισθωμένο δωμάτιο οικίας στο οποίο ενοικεί κάποιος, προσωρινά ή μόνιμα.

ε. Το πλοίο ή βάρκα ή σκηνή ή καλύβα, το παράπηγμα ή άλλο παρόμοιο κατασκεύασμα, εφόσον κατοικούνται και δεν είναι προσιτά στον καθένα.

στ. Οποιοδήποτε όχημα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, είτε αυτό είναι ακίνητο, είτε βρίσκεται σε κίνηση.

Επιτρέπεται να μπει η Αστυνομία στο σπίτι μου, χωρίς ένταλμα;

Ναι, διότι δεν προβλέπεται στο ελληνικό δίκαιο ένταλμα ερεύνης.

Επιτρέπεται να μπει η Αστυνομία στο σπίτι χωρίς Εισαγγελέα;

Ναι, αν συναινεί ο ένοικος, διαφορετικά όχι.

Άρ. 256 παρ. 2 ΚΠΔ

Αν την έρευνα την ενεργεί ανακριτικός υπάλληλος µη έχων την ιδιότητα δικαστικού λειτουργού, απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Επιτρέπεται να φωτογραφίζω ή να βιντεοσκοπώ αστυνομικούς;

Μάλλον όχι. Το νομικό καθεστώς δεν είναι απολύτως σαφές. Η απάντηση είναι με βεβαιότητα ναι, αν πρόκειται για το μοναδικό αποδεικτικό μέσο με το οποίο αποδεικνύεται η αθωότητα ενός κατηγορουμένου.

Είναι ο αστυνομικός υποχρεωμένος να δηλώσει ότι είναι αστυνομικός, αν τον ρωτήσω;

Ναι, αλλά μόνο αν επεμβαίνει εκείνη την στιγμή και όχι αν π.χ. απλά περιπολεί ή επιτηρεί. Το νομικό καθεστώς δεν είναι απολύτως σαφές.

Άρ. 7 παρ. 2 π.δ. 538/1989

Οι αστυνομικοί που φέρουν πολιτική περιβολή υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να δηλώνουν την ιδιότητά τους και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν το δελτίο της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Άρ. 2 π.δ. 254/2004

Ο αστυνομικός:

α. Υπόκειται στις αρχές της διαρκούς ετοιμότητας και της διαρκούς διατεταγμένης υπηρεσίας.

β. Εφαρμόζει τον Νόμο με κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που του παρέχεται. Όταν επεμβαίνει, υποχρεούται να δηλώνει την ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία του.

γ. Εκτελεί τα καθήκοντα του με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους πολίτες από παράνομες σε βάρος τους πράξεις.

Πότε επιτρέπεται ένας αστυνομικός να με απειλήσει με το όπλο του;

Μόνον εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης.

Άρ. 3 παρ. 1 Ν. 3169/2003

Ο αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του να προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχει κίνδυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού ή τρίτου.

Επιτρέπεται να συλληφθώ χωρίς ένταλμα;

Ναι, αν συντρέχει αυτόφωρο έγκλημα.

Άρ. 6 παρ. 1 Σ

Kανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

Μπορεί να συλληφθώ, αν παραβιάσω κάποιο από τα μέτρα τα σχετικά με την πανδημία;

Ναι. Κάποιες παραβάσεις έχουν διοικητικό χαρακτήρα, βεβαιώνεται δηλαδή ένα διοικητικό πρόστιμο, ενδέχεται όμως να συντρέχει παράβαση του άρ. 285 ΠΚ.

Άρ. 285 παρ. 1 ΠΚ

Όποιος παραβιάζει τα µέτρα που έχει διατάξει ο νόµος ή η αρµόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση µιας µεταδοτικής ασθένειας τιµωρείται: α) µε φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) µε φυλάκιση και χρηµατική ποινή αν από την πράξη µπορεί να προκύψει κίνδυνος µετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθµό ανθρώπων.

Είναι επιτρεπτή η άσκηση βίας κατά την σύλληψη;

Ναι, υπό τον όρο ότι αυτή είναι πρόσφορη (: κατάλληλη να επιτύχει την σύλληψη, άρα όχι μετά από αυτήν), αναγκαία (: όσο το δυνατόν μικρότερη) και αναλογική (: δεν προκαλεί δυσανάλογες σωματικές βλάβες ή θάνατο).

Άρ. 278 παρ. 2 ΚΠΔ

Τα αρµόδια για τη σύλληψη όργανα οφείλουν να συµπεριφέρονται µε κάθε δυνατή ευγένεια σε αυτόν που συλλαµβάνουν και να σέβονται την τιµή του. Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία παρά µόνο αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο συλλαµβανόµενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.

Είναι υποχρεωτικές οι χειροπέδες;

Όχι.

Άρ. 278 παρ. 2 ΚΠΔ

Γι’ αυτό δεν πρέπει να µεταχειρίζονται βία παρά µόνο αν υπάρχει ανάγκη και δεν επιτρέπεται να τον δεσµεύουν παρά µόνο όταν ο συλλαµβανόµενος αντιστέκεται ή είναι ύποπτος φυγής.

Επιτρέπεται ο αστυνομικός να φέρεται με σκαιότητα, να είναι προσβλητικός κλπ;

Όχι.

Άρ. 2 παρ. 4 π.δ. 538/1989

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνομικοί: […]

4. Συμπεριφέρονται με λεπτότητα, σεμνότητα και ευγένεια, επιδεικνύοντας πνεύμα μετριοπάθειας και επιείκειας.

Άρ. 97 παρ. 1ιβ π.δ. 141/1991

ιβ. Σε κάθε επαφή του με ανήλικους, πρέπει να τους φέρεται με στοργή και ευπροσηγορία και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να τους ταπεινώσει και να τους αφήσει δυσμενή για την Αστυνομία ψυχικά βιώματα.

Μπορεί η Αστυνομία να μου κατάσχει το κινητό μου τηλέφωνο;

Ναι.

Άρ. 280 ΚΠΔ

Όλα τα έγγραφα και τα άλλα αντικείµενα που βρέθηκαν σε αυτόν που έχει συλληφθεί και έχουν σχέση µε το έγκληµα κατάσχονται και παραδίδονται µε αυτόν και την σχετική έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα ή ανακριτή.)

Μπορεί η Αστυνομία να μου ζητήσει τον κωδικό του κινητού μου τηλεφώνου;

Όχι, δεν προβλέπεται πουθενά σχετική υποχρέωση.

Επιτρέπεται να αρνηθώ να απαντήσω στις ερωτήσεις της Αστυνομίας;

Ναι.

Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίηση άρ. 104 ΚΠΔ :

1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος έχουν δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης.

2. Η άσκηση του δικαιώµατος µη αυτοενοχοποίησης δεν εµποδίζει τη νόµιµη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, που υπάρχουν ανεξάρτητα από τη βούληση των υπόπτων και των κατηγορουµένων.

3. Η άσκηση του δικαιώµατος σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος των υπόπτων και των κατηγορουµένων.)

Μπρείτε να βρείτε τον πλήρη οδηγό στο kefim.gr

Πηγή: lawspot

Πώς μπορεί να απαλλαγεί ένας εγγυητής από δάνειο;

Είναι πάρα πολύ σύνηθες εδώ και χρόνια το φαινόμενο στην χώρα μας, το να έχει δεσμευτεί κάποιος ως εγγυητής σε σύμβαση δανείου που πήρε κάποιος άλλος για τον εαυτό του, και μην έχοντας επωφεληθεί ο εγγυητής ούτε ένα ευρώ από το δάνειο αυτό, να έχει φτάσει στο σημείο να πρέπει να αποπληρώσει ο ίδιος το χρέος του πρωτοφειλέτη και να κινδυνεύει η δική του περιουσία να χαθεί, με πιθανόν πολλές άλλες δυσάρεστες συνέπειες στην ζωή του.

Πριν την οικονομική κρίση οι τράπεζες με την πληθώρα των δανείων που παρείχαν με μεγάλη ευκολία σε όλους ανεξαιρέτως, όπως για παράδειγμα σε ανέργους, σε ανθρώπους με πολύ χαμηλά εισοδήματα, φοιτητές κ.ά., έθεταν ως προϋπόθεση για την λήψη ενός δανείου, το να υπογράψει ως εγγυητής ένα ή και περισσότερα πρόσωπα που να έχει συνήθως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ως εξασφάλιση και για το δήθεν τυπικό της εγκρίσεως του δανείου που θα έπαιρνε κάποιος άλλος, συνήθως ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο.

Έτσι σήμερα, που τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από την εποχή εκείνη, βρέθηκαν σχεδόν όλοι οι εγγυητές να χρωστάνε σε δάνεια που δεν έλαβαν και δεν απήλαυσαν, έχοντας μάλιστα την πεποίθηση, κυρίως για λόγους συναισθηματικούς για τα δικά τους πρόσωπα που ήθελαν να λάβουν ένα δάνειο, ότι δεν θα είχαν οι ίδιοι οι εγγυητές καμία συνέπεια, αν δεν πληρωνόταν τελικά το δάνειο από τους πρωτοφειλέτες.

Τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τον νόμο Κατσέλη 3869/10, τέθηκε προς συζήτηση πολύ σοβαρά το θέμα του πως και αν μπορεί τελικά να ξεμπλέξει (ελευθερωθεί) ένας εγγυητής από ένα δάνειο στο οποίο εγγυήθηκε και επομένως από την απειλή του να χάσει την περιουσία του και να μην έχει ευθύνη αποπληρωμής για το δάνειο κάποιου άλλου από το οποίο δεν είχε κανένα οικονομικό όφελος.

Έτσι εκτός από τις ενστάσεις ελευθερώσεως του εγγυητή που γίνονται σε ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, ξεκίνησαν διάφορες αγωγές με αίτημα την απαλλαγή εγγυητών από την δέσμευση εγγύησης και ως τώρα έχουν βγει αρκετές δικαστικές αποφάσεις που κάνουν δεκτά αυτά αρκετά από αυτά τα αιτήματα και απαλλάσσουν εγγυητές, ανάλογα με την περίπτωση.

Για παράδειγμα έχουν απελευθερωθεί εγγυητές:

1) για λόγους ακυρότητας όρου στην σύμβαση δανείου που προβλέπει  υποχρεωτική παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως που είναι το νόμιμο δικαίωμα που έχει ο εγγυητής να αρνηθεί την καταβολή της οφειλής από ανεξόφλητο δάνειο προς την τράπεζα, μέχρι η τράπεζα να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του πρωτοφειλέτη και αυτή αποβεί άκαρπη. Αυτόν τον όρο της παραίτησης του δικαιώματος του εγγυητή από την ένσταση διζήσεως  του άρθρου 855 ΑΚ, τον έχουν θέσει στις συμβάσεις δανείων, όλες ανεξαιρέτως οι ελληνικές τράπεζες. (πχ. Απόφαση Πολυμ. Πρωτ. Αθηνών 1990/2004 κ.α.)

2) Ο εγγυητής μπορεί αν διαπιστώσει ότι η σύμβαση του δανείου πάσχει από άκυρους γενικούς όρους συναλλαγών Γ.Ο.Σ., να ενεργήσει ανάλογα ώστε να ακυρωθεί η σύμβαση, είτε με ένσταση ακυρότητας της σύμβασης σε ανακοπή διαταγής πληρωμής είτε με αγωγή ακύρωσης της σύμβασης, ώστε και ο ίδιος να μην πληρώσει όλο το ποσό που απαιτεί η πιστώτρια τράπεζα ή ακόμα και να απαλλαγεί από την ευθύνη της αποπληρωμής του ως εγγυητής.

3) Ένας επίσης πολύ σημαντικός λόγος απαλλαγής του εγγυητή από την σύμβαση δανείου, υπάρχει όταν ο λόγος για τον οποίο είχε εγγυηθεί δεν υφίσταται πλέον. Για παράδειγμα όταν είχε εγγυηθεί σύζυγος σε δάνειο συζύγου και σήμερα είναι πλέον διαζευγμένοι, εργαζόμενος σε επιχείρηση στην οποία δεν εργάζεται πλέον κ.ά., οπότε αυτό σημαίνει ότι παύει πλέον να υπάρχει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο για την σύμβαση εγγύησης σε δάνειο, διότι δεν υφίσταται πλέον η ιδιαίτερη εκείνη σχέση του εγγυητή με τον πρωτοφειλέτη. (Απόφ. 7095/2009 Πρωτ. Αθηνών).

4) Για λόγους ακυρότητας της εγγύησης λόγω πλάνης του εγγυητή, δηλαδή λόγω αντίθεσης μεταξύ της δήλωσης και της βούλησης του, με υπαιτιότητα του πρωτοφειλέτη. Αυτό προκύπτει από το άρθρο 142 ΑΚ που ορίζει ότι «Η πλάνη που αναφέρεται σε ιδιότητες του προσώπου ή του πράγματος θεωρείται ουσιώδης, αν κατά τη συμφωνία των μερών ή με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, οι ιδιότητες αυτές είναι τόσο σπουδαίες για την όλη δικαιοπραξία, ώστε, αν το πρόσωπο γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα επιχειρούσε τη δικαιοπραξία». Δηλαδή στην περίπτωση για παράδειγμα που κάποιος δανειολήπτης, παραπλανήσει τον εγγυητή σχετικά με την φερεγγυότητά του να αναλάβει ένα δάνειο εν γνώσει της τράπεζας και η τράπεζα, αν και έχει υποχρέωση, δεν ενημερώσει σχετικά τον εγγυητή, δεν θα ευθύνεται ο εγγυητής για το χρέος του πρωτοφειλέτη και μπορεί να απαλλαχθεί από την ευθύνη αποπληρωμής του, διότι αν πραγματικά γνώριζε την αφερεγγυότητα του πρωτοφειλέτη να αναλάβει το δάνειο, ο ίδιος δεν θα υπέγραφε ως εγγυητής.

5) Για λόγους ακυρότητας λόγω απάτης από την πλευρά του οφειλέτη, ο οποίος με δόλο απέκρυψε από τον πιστωτή-τράπεζα και τον εγγυητή την πραγματική του οικονομική κατάσταση, προκειμένου να φανεί φερέγγυος ως προς την λήψη ενός δανείου, επομένως σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να επωμιστεί την ευθύνη αποπληρωμής αδίκως, ο εγγυητής. Αυτή η απάτη προς τον εγγυητή μπορεί να γίνει σε συνεννόηση του οφειλέτη με τον πιστωτή-τράπεζα, για να τον εξαναγκάσουν να υπογράψει την σύμβαση εγγύησης στο δάνειο και να επιβαρυνθεί αυτός με το βάρος της αποπληρωμής του δανείου ή να κατασχεθεί και κάποιο περιουσιακό του στοιχείο (ΑΠ 373/2008).

6) Επίσης, μπορεί να απελευθερωθεί ένας εγγυητής, επειδή η τράπεζα έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα να προβεί σε ενέργειες διεκδίκησης των ανεξόφλητων οφειλών του δανείου από τον πρωτοφειλέτη. Σύμφωνα με την ΑΚ 862 ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρωτοφειλέτη. (πχ.Απόφαση Μον. Εφετείου Θράκης 222/2016).

7) Επίσης, ο εγγυητής π.χ. σε κάποιο δικαστήριο ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από ανεξόφλητο δάνειο, έχει το δικαίωμα να προβάλλει και ενστάσεις περί ακυρότητας εν μέρει ή συνολικά της σύμβασης δανείου π.χ. λόγω παράνομων και καταχρηστικών γενικών όρων συναλλαγών Γ.Ο.Σ., λόγω αποπληρωμής του δανείου από τον οφειλέτη, λόγω παράνομου τοκισμού κλπ,  τις οποίες θα μπορούσε να προβάλλει ο πρωτοφειλέτης, αλλά ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να το κάνει. Έτσι ο εγγυητής, δεν θα πληρώσει παραπάνω από αυτό που πραγματικά θα πρέπει να πληρώσει ή θα απαλλαγεί και εντελώς από την ευθύνη αποπληρωμής.

8) Άλλος λόγος απαλλαγής του εγγυητή από την σύμβαση εγγύησης, σύμφωνα με νομολογία, μπορεί να είναι και η ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης δανείου με νέα πρόσθετη πράξη και νέους όρους μεταξύ του πρωτοφειλέτη και της πιστώτριας τράπεζας, στην οποία δεν έχει υπογράψει ο εγγυητής. Έχει κριθεί νομολογιακά ότι σε αυτή την περίπτωση ο εγγυητής εφόσον δεν έχει υπογράψει αυτή την πρόσθετη πράξη και εφόσον έχουν αλλάξει ουσιώδεις όροι της αρχικής σύμβασης, ο εγγυητής δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποδέχεται και αυτούς τους όρους που ουσιαστικά μεταβάλλουν την αρχική σύμβαση σε μία άλλη σύμβαση και γι’ αυτό θα πρέπει να απαλλάσσεται από την ευθύνη αποπληρωμής της οφειλής.

9)Επιπλέον, άλλος λόγος απαλλαγής του εγγυητή είναι για λόγους καταχρηστικότητας, όταν κριθεί ότι η δέσμευση εγγύησής του, αντιβαίνει τα χρηστά ήθη (άρθρο 178 ΑΚ). Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση που κριθεί από τα Δικαστήρια, ότι ο πιστωτής, η τράπεζα δηλαδή, λόγω της υπερέχουσας θέσεώς της στις συναλλαγές και λόγω των ειδικών γνώσεών της, θα έπρεπε να κρίνει ορθότερα για την παροχή ή όχι κάποιου δανείου σε κάποιον δανειολήπτη, ούτως ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ο εγγυητής που θα υπογράψει στην σύμβαση να αναλάβει ένα χρέος που εξαρχής δεν φαινόταν πιθανόν να αποπληρωθεί από τον πρωτοφειλέτη, εν γνώσει της τράπεζας. (πχ.Απόφαση Πολ.Πρωτοδ.Αθηνών 184/2019)

10) Υπάρχει ωστόσο και η πιθανότητα να απαλλαγεί ένας εγγυητής από την σύμβαση δανείου, διότι μπορεί να μην υπάρχει καθόλου η υπογραφή του επί του κειμένου της σύμβασης. Το ενδεχόμενο αυτό αν και σπάνιο, συμβαίνει και για τον λόγο αυτό έχουν απαλλαγεί εγγυητές από την ευθύνη τους.

Πηγή: lawspot

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_ktimatologio

Παράταση για τις διορθώσεις σε 296 ΟΤΑ μέχρι 31-12-2021, συμπεριλαμβανομένης και της Καβάλας. Οι συνέπειες αν δεν διορθωθούν τα λάθη

Με το άρθρο 134 παρ. 4 του Ν. 4759/2020 ΦΕΚ Α΄ 245/9-12-2020) με τίτλο « Εκσυγχρονισμός της Πολεοδομικής και Χωροταξικής νομοθεσίας» παρατείνεται η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών του κτηματολογίου που αφορά ένα μεγάλο αριθμό προκαποδιστριακών που έληγε την 31-12-2020. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν. 2664/1998 περί κτηματολογίου αρχικά προέβλεπε προθεσμία 5 ετών για την διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών από την έναρξη λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου , προθεσμία η οποία με διαδοχικούς νόμους παρατάθηκε αρχικά στα 7 έτη , κατόπιν στα 8 και στη συνέχεια στα 12 , 14 και 15 έτη για να τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης για όλους τους ΟΤΑ η 31-12-2020 και αφορούσε όλες τις κτηματογραφήσεις που ξεκίνησαν πριν από την 2-8-2006 ανεξάρτητα από την ιδιότητα του δικαιούχου ( ιδιώτες , νομικά πρόσωπα, Δημόσιο, ΟΤΑ) . Με τη νέα παράταση η αποκλειστική  προθεσμία των διορθώσεων λήγει την 31-12-2021.

Αναλυτικά , με την σχετική διάταξη του άρθρου 134 παρ. 4 του Ν. 4759/2020

 • Παρατείνεται η προθεσμία για τη διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών ανεξάρτητα από τον τρόπο και τη διαδικασία διόρθωσης που προβλέπεται από το νόμο για κάθε περίπτωση ( αγωγή 6 παρ. 2 , αίτηση 6 παρ. 4 , 6 παρ. 8 , 18 παρ. 1 , 19 παρ. 2 κ.α).
 • Η παραπάνω προθεσμία είναι ενιαία, καθολική και ισχύει για όλους τους δικαιούχους εγγραπτέων δικαιωμάτων σε ακίνητα στις κτηματογραφημένες περιοχές, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για δικαιούχους που είναι κάτοικοι εσωτερικού, το Ελληνικό Δημόσιο ή δικαιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού
 • Την 31-12-2021 οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές για ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών περιοχών αποτελούμενος από 296 ΟΤΑ σε όλη τη χώρα που είχαν κτηματογραφηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 ( ΦΕΚ Α΄162/2-8-2006)
 • Μεταξύ των περιοχών αυτών περιλαμβάνονται και δήμοι που βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας ( Αγ. Ιωάννη Ρέντη , Αγ. Δημητρίου, Βύρωνα , Ζωγράφου, Κορυδαλλού, Μελισσίων, Ν. Ψυχικού κ.ά ), της Θεσσαλονίκης ( Θέρμη , Καλαμαριά , Πανόραμα,  Πυλαία  κ.ά) και σε άλλες μεγάλες πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας ( Άρτα, Καβάλα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Πάτρα, Ρέθυμνο, Σέρρες, Χανιά κ.ά)
 • Στην παράταση ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι περιοχές σε 36 ΟΤΑ των οποίων οι εγγραφές οριστικοποιήθηκαν μέχρι την 30.11.2018.
 • Αν θέλετε να δείτε τις περιοχές που έκλεισαν μέχρι την 30-11-2028 και το χρόνο περαίωσης των πρώτων ανακριβών εγγραφών όλων των κτηματολογικών γραφείων που κλείνουν σταδιακά βλέπε εδώ.

 

Τι συμβαίνει αν δεν διορθωθούν τα λάθη

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής οριστικοποιούνται οι πρώτες εγγραφές και πλέον αποτελούν τη βάση για όλες τις περαιτέρω πράξεις για το συγκεκριμένο ακίνητο . Αυτό σημαίνει ότι:

 • Αν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αναγράφεται άγνωστος ιδιοκτήτης τότε το ακίνητο περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Στο πρόσωπο που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο ως δικαιούχος του εμπραγμάτου δικαιώματος παρέχονται όλα τα δικαιώματα  του δικαιούχου ακόμη και αν δεν είναι πραγματικός δικαιούχος και δημιουργείται αμάχητο τεκμήριο υπέρ του αναγραφόμενου δικαιούχου
 • Ο αληθής δικαιούχος έχει μόνο δικαίωμα αποζημίωσης από τον αναγραφόμενο ως δικαιούχο και – υπό προϋποθέσεις – δικαίωμα επαναμεταβίβασης του ακινήτου
 • Ανακριβείς εγγραφές που αφορούν προσωπικά ή ληξιαρχικά στοιχεία του δικαιούχου ( ημερομηνία γέννησης-ΑΦΜ- αριθμός ταυτότητας κλπ) μπορούν να διορθωθούν οποτεδήποτε
 • Η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων του ακινήτου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε
 • Εμπράγματο δικαίωμα ( π.χ. επικαρπία, υποθήκη , κατάσχεση κλπ ) το οποίο δεν καταχωρήθηκε στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου χάνεται.

Πηγή: lex.gr

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις Κτηματολογίου και εμπραγμάτου δικαίου. Για οποιοδήποτε ζήτημα έχετε σχετικά με το ακίνητο σας επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ.

Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο και σύλληψη για όσους κακοποιούν ζώα. Οι αρχές να επεμβαίνουν ακόμα και σε καταγγελίες του διαδικτύου

Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά βίας κατά ζώων συντροφιάς, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Όλγα Σμυρλή, με εγκύκλιό της προς τους εισαγγελείς όλης της χώρας, παρήγγειλε σε περιπτώσεις που σημειωθούν ανάλογα περιστατικά κακοποίησης και σκληρής συμπεριφοράς σε βάρος των ζώων να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία, αλλά και να ακολουθεί η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Στην εγκύκλιό της, η κ. Σμυρλή, υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης εποπτείας για την τήρηση του νόμου σε κάθε περίπτωση κακοποίησης, σκληρής συμπεριφοράς, απαξιωτικής αντιμετώπισης των ζώων και παράλληλα ζητεί να κινείται η άμεσα αυτόφωρη διαδικασία. Παράλληλα, ζητεί από τους συναδέλφους της να κινητοποιούν τις αστυνομικές Αρχές για την τήρηση του νόμου και τη σύλληψη των δραστών σε περιπτώσεις κακοποίησης ζώων.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αναφέρει: «Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου, ως αρμόδιας για την εποπτεία και τον συντονισμό του έργου των υπεύθυνων εισαγγελέων, σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, προστασίας δημοσίων κτημάτων, ασφαλείας και υγιεινής των εργαζομένων και προστασίας ζώων, αλλά και με αφορμή του ότι σημειώνονται, κατά καιρούς και πρόσφατα, πράξεις κακοποίησης και βασανισμού ζώων, σας υπενθυμίζω την τήρηση προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων μας με αριθμ. 8/2013, 4/2014 και 2/2020 και σας επισημαίνω τα ακόλουθα:

Να επιμελείσθε για την τήρηση των διατάξεων του Ν. 4039/2012, όπως ισχύει, δίνοντας σχετικές παραγγελίες στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα να εντείνουν τις ενέργειές τους και την προσοχή τους, για τη διαπίστωση συμπεριφορών εκ μέρους των πολιτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ως άνω νόμου, να επιλαμβάνονται άμεσα και να ενεργούν επειγόντως, όταν περιέρχονται σε αυτούς αναφορές, μηνύσεις, πληροφορίες, αναρτήσεις στο διαδίκτυο, καταγγελίες, κ.λπ., για παραβάσεις των διατάξεων του ως άνω νόμου και ιδιαιτέρως για περιπτώσεις βασανισμού και κακοποίησης ζώων και για περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που ορίζονται στο άρθρο 5 του ως άνω νόμου, και ειδικά που αφορούν τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας του ζώου, όπως περιγράφονται στην περίπτωση β’ του άρθρου 1 του ως άνω νόμου.

Επίσης, να παραγγείλετε στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα να σας ενημερώνουν για τις διαπιστώσεις και τις ενέργειές τους και να ζητούν σε περίπτωση ανάγκης τη συνδρομή σας. Οι εισαγγελείς Πρωτοδικών θα πρέπει να ακολουθούν την αυτόφωρη διαδικασία (άρθρ.417 επ. Κ.Π.Δ.), εφόσον συντρέχουν οι όροι, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ως άνω νόμου, ειδικά περιπτώσεις βασανισμού, κακοποίησης, κακής και βάναυσης μεταχείρισης οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, ιδίως δηλητηρίαση, κρέμασμα, πνιγμός, κάψιμο, σύνθλιψη και ακρωτηριασμός.

Να επιστήσετε την προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων της περιφέρειάς σας για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, για την περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως αυτές ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 9 του ως άνω νόμου. Επίσης, να θέτετε σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 19 του ως άνω νόμου, σχετικά με την αρμοδιότητά σας, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, δηλαδή κατόπιν εντολής σας, να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφ. 1 περιπτώσεις α’, β’ και γ’ και του άρθρου 16 του ίδιου νόμου και το ζώο να παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου δήμου ή σε ενδιαφερόμενη φιλοζωική εταιρεία ή σωματείο. Αν, δε, η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, την οριστική αφαίρεση και με διάταξή σας, να απαγορεύετε την απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη.

Εφόσον, δε, κρίνετε σκόπιμο, όταν επιλαμβάνεσθε δημοσιεύματος ή καταγγελίας, με επιτόπια αυτοψία να διαπιστώνετε τις συνθήκες που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο και αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ως άνω νόμου και στις ειδικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία τους, με προσωρινή διάταξή σας να καθορίζετε τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

Επισημαίνεται, δε, η σημασία και η σοβαρότητα των ως άνω θεμάτων που αφορούν στην προστασία των ζώων και η ιδιαίτερη επιμέλεια των αρμοδίων αρχών, για την αποτροπή περιπτώσεων κακοποίησης και βασανισμού ζώων, δεδομένου ότι συνδέεται η εκδήλωση αυτών των φαινομένων άμεσα και με τη γενικότερη εκδήλωση εγκληματικότητας, αφού η σχέση κακοποίησης ζώων ειδικά με την παιδική κακοποίηση και όχι μόνο είναι γνωστή και τεκμηριωμένη, από αρκετά χρόνια. Ειδικά στις ΗΠΑ τα εγκλήματα κατά των ζώων διερευνούνται με μεγάλη προσοχή και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ανίχνευσης κακοποίησης παιδιών και άλλων ευάλωτων ατόμων. Εξάλλου, τα σχετικά θέματα αναφέρθηκαν σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Κύκλος βίας – Παιδική κακοποίηση», που οργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου από κοινού με την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία στις 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετείχαν ανώτατοι εισαγγελικοί λειτουργοί και αξιωματικοί της Αστυνομίας Πολιτειών των ΗΠΑ.

Τέλος, να μας ενημερώνετε για παραβάσεις του ως άνω νόμου κατά τα παραπάνω αναφερόμενα και ιδιαίτερα για πράξεις κακοποίησης και βασανισμού ζώων στην περιφέρεια αρμοδιότητάς σας και για τις ενέργειές σας».

Ακούσια Νοσηλεία: Το χάσμα μεταξύ νόμου και πράξης

1. Τι είναι η ακούσια νοσηλεία;

Ακούσια νοσηλεία είναι η χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή εισαγωγή και παραμονή του για θεραπεία, σε κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Ρυθμίζεται τόσο στον Αστικό Κώδικα όσο και από τους Ν. 2071/1992 και Ν. 2716/1999.

2. Ποιες οι προϋποθέσεις της και ο σκοπός της;

Προϋποθέσεις για τη θέση οποιουδήποτε προσώπου σε ακούσια νοσηλεία είναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2 του Ν. 2071/1992, οι εξής:

A) Ο ασθενής να πάσχει από ψυχική διαταραχή.

B) Να μην είναι ικανός να κρίνει για το συμφέρον της υγείας του.

Γ) Η έλλειψη νοσηλείας να έχει ως συνέπεια:

 • είτε να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας του, ή
 • η νοσηλεία του ασθενή που πάσχει από ψυχική διαταραχή να είναι απαραίτητη για να αποτραπούν πράξεις βίας κατά του ίδιου ή τρίτου.

Καθίσταται εναργές ότι η ακούσια νοσηλεία λειτουργεί ως προληπτικό μέσο για την αποτροπή τέλεσης βίαιων εγκλημάτων από ψυχικά ασθενείς.

3. Ποιος εκκινεί την διαδικασία;

Την ακούσια νοσηλεία του φερομένου στην αίτηση ως ασθενή, μπορούν να ζητήσουν:

1. Ο σύζυγός του.

2. Ο συγγενής σε ευθεία γραμμή απεριόριστα.

3. Ο συγγενής εκ πλαγίου μέχρι και το δεύτερο βαθμό.

4. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του.

5. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών αυτεπάγγελτα σε επείγουσες περιπτώσεις και μόνο εφόσον δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

4. Η απόσταση από την θεωρία στην πράξη.

I. Η κατά το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.

Η ακούσια νοσηλεία διατάσσεται προς όφελος τόσο του ίδιου του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Ευχερώς καθίσταται σαφές ότι ο νοσηλευόμενος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ασθενής και όχι ως κρατούμενος, γεγονός το οποίο στην πράξη δεν γίνεται πάντα αντιληπτό.

Από την στιγμή που υποβληθεί η σχετική αίτηση ενώπιον του αρμόδιο Εισαγγελέα, δίνεται εντολή να εξεταστεί ο νοσηλευόμενος εντός 48 ωρών από δύο ψυχιάτρους , μεταφερόμενος με ασθενοφόρο στο ψυχιατρικό νοσοκομειακό ίδρυμα.

Εάν ο Εισαγγελέας αποφασίσει τον εγκλεισμό του προσώπου, οφείλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες να υποβάλει αίτηµα στο αρµόδιο Πρωτοδικείο, προκειµένου το τελευταίο να επιληφθεί της υπόθεσης (άρθρο 96 § 6 Ν. 2071/92). Το Πρωτοδικείο συνεδριάζει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες. Συνεπώς, από τη στιγµή της εισαγγελικής παραγγελίας για εισαγωγή και νοσηλεία απαιτείται οπωσδήποτε δικαστική απόφαση εντός των επόµενων δεκατριών (13) ηµερών (3 ηµέρες προθεσµία στον Εισαγγελέα για εισαγωγή της αίτησης στο Πρωτοδικείο + 10 ηµέρες προθεσµία για τη συνεδρίαση του Πρωτοδικείου).

II. Η εφαρμογή του θεσμού στην πράξη.

Η διαδικασία είναι συνοπτική και ο Εισαγγελέας εκδίδει τις σχετικές παραγγελίες με συνοπτική και σχετικά επιφανειακή εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων του νόμου ακόμη και χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία και εκπροσώπηση του προσώπου που θα τεθεί σε ακούσια νοσηλεία. Η κακοποίηση του θεσμού από τις Δικαστικές αρχές έχει οδηγήσει και σε προσφυγές εναντίον του ελληνικού κράτους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αποτελεί θεματοφύλακα και επιτηρητή της ΕΣΔΑ αλλά και καταδίκες της χώρας μας από το ίδιο Δικαστήριο.

Eπί πλειόνων ζητημάτων έχει γνωμοδοτήσει τόσο ο Συνήγορος του Πολίτη όσο και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αθανάσιος Κονταξής, με την υπ΄ αριθμό 12/2007 γνωμοδότηση του, ανασύροντας στην επιφάνεια σημαντικές πλημμέλειες του θεσμού οι βασικότερες εκ των οποίων αναλύονται παρακάτω:

Α) Μη επαρκής ενημέρωση του ασθενούς: Ο ασθενή τις περισσότερες φορές εξ απηνής βρίσκεται σε μια κατάσταση στέρησης της ελευθερίας του, οδηγούμενος σε ένα ψυχιατρικό κατάστημα. Η μεταφορά του πραγματοποιείται, παρά την αντίθετη πρόβλεψη, από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες φυσικά ουδέποτε του γνωστοποιούν τον σκοπό τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν ενημερώνεται για τα δικαιώματα του (πρόσβαση σε δικηγόρο, διορισμό ψυχίατρου – πραγματογνώμονα και δικαίωμα παράστασης στην δίκη).

Β) Μη τήρηση των διαδικαστικών προθεσμιών – παράνομη κράτηση του ασθενή: Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, η διαδικασία επιβάλλεται να είναι ιδιαιτέρως συνοπτική, εκ του γεγονότος, ότι ο εγκλεισμός του νοσηλευόμενου προσβάλλει πλείονα έννομα συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά (προσωπική ελευθερία, προσωπικότητα, ανθρώπινη αξία). Ωστόσο, δεδομένου ότι νομοθετικά δεν προβλέπεται κάποια ακυρότητα σε περίπτωση μη τήρηση των προθεσμιών, σε συνδυασμό με τον αυξημένο φόρτο εργασίας των Δικαστηρίων, έχουμε οδηγήθει στην αυθαίρετη τακτική να κρατούνται σε νοσοκομειακά ιδρύματα οι νοσηλευόμενοι, δίχως νόμιμο έρεισμα ακόμα και μέχρι 6 μήνες.

Η ακούσια νοσηλεία, θα πρέπει να ενεργοποιείται με φειδώ, περίσκεψη και ευαισθησία, καθώς επρόκειτο για έναν σαφώς πιο σκληροπυρηνικό θεσμό από τον “συγγενικό” της Δικαστικής Συμπαράστασης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη θέση του ατόμου σε ακούσια νοσηλεία θα πρέπει να επικρατεί πάντα η υπέρ της ελευθερίας επιλογή, εφαρμόζοντας το δόγμα “in dubio pro libertate”. 

Πηγή: lawspot

misthosi_katoikias

Γονική παροχή: Τι αλλάζει στις παροχές χρημάτων για αγορά πρώτης κατοικίας

Με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει σχετικά με διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στον πρόσφατο Νόμο 4714/31-07-2020.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η διάταξη του άρθρου 7 σχετικά με τη φορολόγηση των γονικών παροχών χρηματικών ποσών για την απόκητηση πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, δεν θα ισχύει πλέον η αυτοτελής φορολόγηση 10%, αλλά η πρώτη κλίμακα φορολόγησης των γονικών παροχών και κληρονομιών.

Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ, ενώ τα επόμενα 150.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής είναι 1%, συνεπώς για μια γονική παροχή χρηματικού ποσού ύψους 300.000 ευρώ ο φόρος ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η οικονομική και οικογενειακή αυτοτέλεια των τέκνων μέσω της παροχής κεφαλαίων από τους γονείς προς αυτά, προκειμένου αυτά να προβούν στην απόκτηση, αποκλειστικά, πρώτης κατοικίας, αναγνωρίζεται η πραγματική συμβολή των γονέων στην αντιμετώπιση των αναγκών της στενής οικογένειας, ιδίως στην παρούσα οικονομική κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα δίνεται ώθηση και στην οικοδομική δραστηριότητα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Με τις διατάξεις του άρθρου 7, με το οποίο προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Κώδικα, οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, δεν φορολογούνται πλέον αυτοτελώς (με συντελεστή 10%), αλλά για τον υπολογισμό του φόρου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα, οπότε υπάγονται στην κλίμακα της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 και είναι αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της εν λόγω φορολογικής κλίμακας (150.000 ευρώ).

Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών/γονικών παροχών είναι να προκύπτει ότι η δωρεά/γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχε το τέκνο της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 ορίζεται ως έναρξη ισχύος του εδαφίου που προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Κώδικα, η δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, στην κλίμακα της Α΄ Κατηγορίας του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, υπάγονται οι δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών των γονέων προς τα τέκνα τους, για την αγορά πρώτης κατοικίας, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από 31/07/2020).

Πηγή: lawspot

Αλλαγές στην επιμέλεια τέκνου: Ποιες αποφάσεις οφείλουν οι γονείς να λαμβάνουν από κοινού

Μία σημαντικη διάταξη για ζητήματα επιμέλειας, με τροποποίηση του Αστικού Κώδικα, περιλαμβάνει τροπολογία που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με το νέο άρθρο 1519 του Αστικου Κώδικα προβλέπεται πως και οι δύο γονείς θα έχουν λόγο σε σοβαρές αποφάσεις, μη επαναλαμβανόμενες, οι οποίες αφορούν το μέλλον του παιδιού τους, ακόμη κι αν ο ένας ασκεί την επιμέλεια, με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με το άρθρο 9 εισάγεται στον Αστικό Κώδικα το άρθρο 1519, το οποίο είχε καταργηθεί με το άρθρο 25 του ν. 2447/1996. Με τη νέα διάταξη διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των πράξεων για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να αποφασίζουν από κοινού, ανεξάρτητα από το εάν ο γονέας ασκεί μόνος του (κατόπιν προφανώς δικαστικής απόφασης κατά το άρθρο 1513 ΑΚ παρ. 2, 3) την επιμέλεια.

Πρόκειται για πράξεις που δεν επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν αποφασιστικά το μέλλον του τέκνου, όπως το είδος της εκπαίδευσης που θα λάβει, την προετοιμασία για πρωταθλητισμό κλπ. Για τις πράξεις αυτές, απαιτείται απόφαση και των δύο γονέων, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα εφαρμοστεί το άρθρο 1512 ΑΚ. Η ως άνω ρύθμιση ισχύει πρόσθετα προς τις αποφάσεις μια την ονοματοδοσία και τον καθορισμό του Θρησκεύματος του τέκνου για τις οποίες απαιτείται κοινή απόφαση των γονέων, επειδή κατά τη νομολογία ανήκουν στον πυρήνα της γονικής μέριμνας.

Με την παρ. 2 διευκρινίζεται ότι, μολονότι ο προσδιορισμός της κατοικίας του ανηλίκου ανήκει στον γονέα που ασκεί την επιμέλεια, η μεταβολή του τόπου διαμονής που επηρεάζει ουσιωδώς το δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα, μπορεί να γίνει μετά από σύμφωνη γνώμη του γονέα που έχει το δικαίωμα επικοινωνίας ή μετά από δικαστική απόφαση.

Επομένως, αντικείμενο της ρύθμισης δεν είναι οποιαδήποτε μετακίνηση του ανηλίκου (π.χ. από τη μία συνοικία ή Δήμο σε άλλη συνοικία μέσα σε μεγάλη πόλη) αλλά η σημαντική μετακίνηση (π.χ. σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα), η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του άλλου γονέα. Είναι βεβαίως κατανοητή η ανάγκη του γονέα που έχει την επιμέλεια να έχει ελευθερία κίνησης και επιλογής της διαμονής του, αλλά ο περιορισμός της ελευθερίας αυτής είναι ανεκτός, ενόψει της ιδιότητάς του ως γονέα ανηλίκου, καθώς και ενόψει του δικαιώματος του άλλου γονέα να έχει ομαλή επικοινωνία με το παιδί.

Συνεπώς, ο έχων την επιμέλεια του ανηλίκου γονέας δεν χάνει το δικαίωμα να μετακινηθεί, ακόμη και σε μακρινό μέρος, αρκεί να έχει εξασφαλίσει την (προηγούμενη της μετακίνησης) συμφωνία του άλλου γονέα, ή, αν αυτός δεν συμφωνεί ή δεν ανευρίσκεται κ.λπ., δικαστική απόφαση που επιτρέπει την μετακίνησή του με το ανήλικο τέκνο. Στην τελευταία περίπτωση, το δικαστήριο θα κρίνει με βάση πρωτίστως το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου (ΕΔΔΑ, Penchevi κατά Βουλγαρίας).

Με την απόφαση αυτήν θα καθορίζεται προφανώς και νέος τρόπος επικοινωνίας του ανηλίκου με τον άλλο γονέα (π.χ. αραιότερα και μακρότερα διαστήματα, καταβολή εξόδων επικοινωνίας, επικοινωνία με σύγχρονα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα). Εφόσον πρόκειται για νέα συμφωνία των γονέων, αυτή θα έχει τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Αυτονόητο είναι ότι, στην περίπτωση κατά την οποία έχει αποκλεισθεί η επικοινωνία του γονέα με τον ανήλικο με δικαστική απόφαση, δεν απαιτείται η συμφωνία του για τη μετακίνηση του ανηλίκου με τον άλλο γονέα. Με τη νέα ρύθμιση του παρόντος άρθρου η Χώρα μας συμμορφώνεται και προς τη Σύσταση CΜ/ Rec (215)4 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αναλυτικά η προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 9 Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα

Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα (Α’ 164) εισάγεται νέο άρθρο 1519 ως εξής:

«Άρθρο 1519 Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου

Οταν η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου ασκείται από τον ένα μόνον γονέα, οι σοβαρές μη επαναλαμβανόμενες αποφάσεις για τις πράξεις επιμέλειας που επηρεάζουν αποφασιστικά το μέλλον του τέκνου λαμβάνονται και από τους δύο γονείς από κοινού, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 1510 παρ. 3.

Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

Πηγή: lawspot

Ποια ποινικά αδικήματα παραγράφονται και ποια εξαιρούνται σύμφωνα με τον νέο νόμο

Στα αδικήματα που παραγράφονται ανήκουν αυτά για τα οποία προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα ποινή έως 1 έτος ή χρηματική ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Μερικά από τα κυριότερα αδικήματα που παραγράφονται είναι:

ΑΠΕΙΘΕΙΑ (169 ΠΚ),

ΟΛΩΣ ΕΛΑΦΡΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ (308 παρ.1β ΠΚ),

ΑΠΕΙΛΗ (333 παρ.1 ΠΚ),

ΕΞΥΒΡΙΣΗ (361 ΠΚ),

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (377 ΠΚ),

ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ (378 παρ.1β ΠΚ).

Επίσης προβλέπεται και η παραγραφή των ποινών έως 6 μηνών, των χρηματικών ποινών και των ποινών κοινωφελούς εργασίας που έχουν επιβληθεί αυτοτελώς και όχι μετά από τη μετατροπή της ποινής φυλάκισης κατά τον παλαιό ΠΚ.

Βέβαια προβλέπονται και αρκετές εξαιρέσεις για αδικήματα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγραφής (βλ. παρακάτω) καθώς και η ρήτρα ότι η παραγραφή αναιρείται και η ποινική δίωξη ή η εκτέλεση της ποινής συνεχίζεται αν ο ωφεληθείς υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος (μέχρι δηλαδή τις 27.05.2022) σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Α) Η παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης για πλημμελήματα που τελέστηκαν μέχρι και την 30.04.2020, κατά των οποίων ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική ποινή ή η παροχή κοινωφελούς εργασίας προβλέπονται διαζευκτικά με ποινή φυλάκισης άνω του ενός (1) έτους.

Οι δικογραφίες που αφορούν στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

Εξαιρέσεις

Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα πλημμελήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις εξής διατάξεις: α) των άρθρων 82Α (εγκλήματα ρατσιστικού χαρακτήρα), 142 (έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια), 155 (προσβολή συμβόλων άλλου κράτους), 158 παρ. 2 (νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης), 160 (αντιποίηση πολιτικού αξιώματος), 163 (παραβίαση μυστικότητας ψηφοφορίας), 166 παρ. 1 (διατάραξη εκλογικής διαδικασίας), 168 παρ. 3 (διατάραξη πλειστηριασμού), 169 Α (παραβίαση δικαστικής απόφασης), 173 παρ. 1 (απόδραση κρατουμένου), 175 (αντιποίηση), 178 (παραβίαση σφραγίδων), 183 (διέγερση σε ανυπακοή), 184 παρ. 1 (διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων), 221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο (δικαστική χρήση ψευδούς ιατρικού πιστοποιητικού), 230 (ψευδής καταγγελία), 285 παρ. 4 περ. α’ (παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών από αμέλεια), 304Α παρ. 1 εδάφιο δεύτερο (σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού από αμέλεια), 337 παρ. 1 (προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας), 358 (παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή) και 377 (κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση) του Π.Κ.

 

Β) Η παραγραφή των ποινών: α) φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή β) χρηματικές ποινές ή γ) ποινές παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τις 27.05.2020. Η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται για χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί σωρευτικά με ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

Οι μη εκτελεσθείσες κατά τα ανωτέρω αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα.

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται των ως άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 82Α (εγκλήματα ρατσιστικού χαρακτήρα), 235 (δωροληψία υπαλλήλου), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 (δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 259 (παράβαση καθήκοντος), 285 (παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών), 358 (παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή) και 390 (απιστία) του Π.Κ., καθώς και των νόμων 927/1979 (Α’ 139) (δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους και δημόσια επιδοκιμασία εγκλημάτων), 3304/2005 (Α’ 16), του άρθρου 11 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) (απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης για λόγους φυλής, χρώματος, φύλου κλπ) και της παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42) (παραβίαση μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

building-camera-stefanos-bagdatoglou-dikigoros

Κάμερες και προσωπικά δεδομένα: Πώς πρέπει να γίνεται η ενημέρωση για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Νέα υποδείγματα και συστάσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης δημοσίευσε η Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, όπως απορρέει από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο.

Για τον σκοπό αυτό είναι, κατά κανόνα, προσφορότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Αναλυτικά το Δελτίο Tύπου της Αρχής αναφέρει:

Ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης – Νέα υποδείγματα ενημέρωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) εξέδωσε πρόσφατα το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών 3/2019 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο. Το κείμενο αυτό αποσκοπεί στο να παρέχει καθοδήγηση για το πώς εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) σε σχέση με τη χρήση καμερών για διαφόρους σκοπούς.

Η Αρχή επισημαίνει ότι έχει εκδώσει την οδηγία 1/2011 (διαθέσιμη στο www.dpa.gr), οι διατάξεις της οποίας πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019. Τούτο ισχύει ιδίως για τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ’ αυτής (άρθρα 10 έως 13 της οδηγίας 1/2011). Για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεν έχουν πλέον υποχρέωση γνωστοποίησης της επεξεργασίας στην Αρχή, αλλά οφείλουν να φροντίζουν για την ικανοποίηση των επαυξημένων δικαιωμάτων που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Για τον σκοπό αυτό, το νέο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ αποτελεί πολύτιμο οδηγό.

Η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα την υποχρέωση για αυξημένη διαφάνεια, όπως απορρέει από τον ΓΚΠΔ. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που χρησιμοποιούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης οφείλουν να παρέχουν πλήρη ενημέρωση για τη λειτουργία καμερών, πριν κάποιος εισέλθει στον επιτηρούμενο χώρο. Για τον σκοπό αυτό είναι, κατά κανόνα, προσφορότερο να ακολουθείται πολυεπίπεδη προσέγγιση, δηλαδή να υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες για την άμεση ενημέρωση όσων εισέρχονται στον χώρο, οι οποίες να παραπέμπουν σε εύκολα προσβάσιμη αναλυτική ενημέρωση.

Η Αρχή παρέχει νέα υποδείγματα ενημέρωσης, επιπλέον του υποδείγματος που παρατίθεται στο κείμενο του ΕΣΠΔ. Τα υποδείγματα αυτά προτείνονται για χρήση από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρησιμοποιούν σύστημα βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών. Τα νέα υποδείγματα αντικαθιστούν το υπόδειγμα ενημερωτικής πινακίδας που ήταν συνημμένο στην οδηγία 1/2011 της Αρχής και πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα.

Αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται κάποιος χρόνος προσαρμογής των ενημερωτικών πινακίδων και κειμένων, καθώς και των διαδικασιών χειρισμού των αιτημάτων άσκησης των δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, η Αρχή καλεί όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας να προσαρμοστούν εντός διμήνου το αργότερο.

Tα νέα υποδείγματα καθώς και οι συστάσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι διαθέσιμα εδώ.

Πηγή: lawspot

Skip to content