Χρήσιμες πληροφορίες για το σύμφωνο συμβίωσης

Categories: blog

1. Τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης;

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

 

2. Ποια είναι η διαδικασία που απαιτείται για την υπογραφή του συμφώνου;

α) Επιλογή συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει το Σύμφωνο.

β) Ορισμός της ημέρας σύνταξης και υπογραφής.

γ) Κατάθεση αντιγράφου στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των συμβαλλομένων.

 

3. Τι ισχύει με το επώνυμο των τέκνων;

Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του συμφώνου συμβίωσης ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του συμφώνου, φέρει το επώνυμο που επέλεξαν οι γονείς του με κοινή και αμετάκλητη δήλωσή τους, που περιέχεται στο σύμφωνο ή σε μεταγενέστερο συμβολαιογραφικό έγγραφο πριν από τη γέννηση του πρώτου τέκνου. Το επώνυμο που επιλέγεται είναι κοινό για όλα τα τέκνα και είναι υποχρεωτικά το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμός των επωνύμων τους.

 

4. Τι ισχύει με τις σχέσεις των μερών που υπογράφουν το σύμφωνο;

Στις προσωπικές σχέσεις των μερών του συμφώνου μεταξύ τους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις σχέσεις των συζύγων από το γάμο.

 

5. Πώς λύνεται το σύμφωνο συμβίωσης;

Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται:
α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο,

β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και

γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

 

6. Τι ισχύει με τα κληρονομικά δικαιώματα;

Ως προς το κληρονομικό δικαίωμα των μερών του συμφώνου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τους συζύγους. Δηλαδή, σε σύμφωνο με τέκνα, ο ένας σύζυγος θα λάβει ποσοστό 25%, ενώ σε σύμφωνο χωρίς τέκνα θα λάβει 50% (εφ’ όσον και όσο υπάρχουν λοιποί συγγενείς).

Μετάβαση στο περιεχόμενο